چهارشنبه , 27 تیر 1397/04/27

درست کردن جا شمعی با بطری نوشابه

 

بطری های نوشابه را به شکل جا شمعی در بیاوریم. قسمت پائین بطری را ببرید. با گرمای شمع به لبه ها فرم بدهید. برای هر جا شمعی به دو قسمت انتهائی بطری نیاز دارید که باید رنگ و اکلیل پاشی شود. دو قسمت رنگ شده را به هم بچسبانید، چند تا برگ ببرید ،رنگ سبز بزنید و به قسمت زیر گل ها بچسبانید.